Cartref

Cyflwyniad

Lleoliad

Englyn yr Ysgol

Manylion am yr Ysgol

Yr ardal

Map disgrifiadol

 


Dyddiadau’r Tymhorau
2003 – 2004 

Tymor y Hydref 2003
1 Medi – 19 Rhagfyr 2003 

Tymor y Gwanwyn 2004
 5 Ionawr – 2 Ebrill 2004 

Tymor yr Haf 2004
19 Ebrill – 16 Gorffennaf 2004

 

YR ARDAL

Lleolir yr ysgol ym Mhenllyn, cwmwd yn yr hen Feirionnydd sydd bellach yn rhan o Sir Gwynedd. Mae’n ardal brydferth iawn ymysg y bryniau, uwchlaw dyffryn hardd yr Afon Ddyfrdwy a mynyddoedd y Berwyn yn gefn cadarn i’r fro.  Nepell o’r ysgol mae tref hynafol Y Bala sydd ar lan Llyn Tegid, llyn naturiol mwyaf Cymru. Agorwyd yr ysgol ym 1977 yn dilyn cau dwy ysgol gynradd sef Ysgol Sarnau ac Ysgol Llandderfel. Mae wedi ei lleoli mewn ardal braf yng nghanol caeau ar fin y ffordd gefn o Gefnddwysarn i Landderfel. Mae’r Mynydd Du yn gwahanu’r ddwy ardal ac ar y gefnen mae Llyn y Ffridd ar ffridd y Llyn ble cafodd yr ysgol newydd ei henw.  Bu’r Prifardd R. Williams Parry yn brifathro yn y Sarnau a hefyd yr enwog I.B. Griffith.  Yn Llandderfel bu D.J. Williams yn bennaeth, gŵr a wnaeth lawer i gyfoethogi llenyddiaeth plant ac un a fu’n gefn i Eisteddfod Gadeiriol y Groglith yn Llandderfel.  Prifathro olaf y Sarnau a Phrifathro cyntaf  Ysgol Ffridd y Llyn oedd Elfyn Pritchard, Prif Lenor Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych 2001 ac enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Maldwyn a’r Cyffiniau 2003. 

Enwogion eraill yr ydym yn falch ohonynt yw Llwyd o’r Bryn, gŵr y Pethe;  T.E. Ellis, AS dros Sir Feirionnydd sydd wedi ei gladdu ym mynwent Cefnddwysarn;  D.R. Daniel;  Dewi Hafesb;  Henry Robertson, peiriannydd enwog o’r Pale; ac Edward Jones, Bardd y Brenin, o’r Henblas, ac yn ein hoes ni, y Prifardd Gerallt Lloyd Owen. 

Byddwn yn cefnogi fel ysgol dwy eisteddfod leol yn flynyddol, sef Eisteddfod y Llawrdyrnu yn y Sarnau ym mis Chwefror, ac Eisteddfod Gadeiriol y Groglith yn Llandderfel dros y Pasg.  Byddwn hefyd yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yn flynyddol.  Dros y blynyddoedd mae’r ysgol wedi ennill gwobrau lu yn Eisteddfodau’r Urdd dros Gymru benbaladr ac yn yr Ŵyl Gerdd Dant ac yn Eisteddfod Powys. 

Byddwn yn gornestu a chystadlu gyda’r tîm pêl-droed, pêl-rwyd, athletau a rhedeg traws gwlad.  Rydym yn defnyddio Chwaraeon y Ddraig.  Yn wythnosol byddwn yn defnyddio’r pwll nofio yng Nghanolfan Hamdden Penllyn ac yn defnyddio’r gampfa ar gyfer chwaraeon.  Byddwn yn rhannu’r adnoddau yno gydag Ysgol Bro Tryweryn sydd yn rhoi cyfle i’r plant gyd-chwarae a chyfeillachu.

Mae Adran yr Urdd yn cyfarfod bob nos Fawrth yn Neuadd yr ysgol rhwng 6 a 7 o’r gloch yn ystod tymor yr Hydref a Thymor yr Haf.  Mae’r rhaglen yn amrywiol ac mae pawb yn cael llawer o hwyl.
 

Cartref / Cyflwyniad / Englyn yr Ysgol / Manylion am yr Ysgol / Yr ardal / Map disgrifiadol